Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

Nie ustają emocjonalne dyskusje o sposobie i wysokości wsparcia kosztów wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, a tymczasem nastąpiła zmiana logiki udzielania wsparcia publicznego inwestycjom je wykorzystującym.

Głównie pomoc jest ukierunkowana na wsparcie inwestycji zmierzających do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych (łącznie z usamodzielnieniem), zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw czy instytucji. Oddzielnie organizowane są konkursy dotacyjne dedykowane inwestycjom OZE zorientowanym na sprzedaż energii.
Legislacyjny maraton
Nadal posiadamy niezbyt spójny system prawny dotyczący energii, co znacznie zwiększa nieprzewidywalność budowy i eksploatacji instalacji OZE. Brak tzw. trójpaku energetycznego (Prawo energetyczne, Prawo gazowe, ustawa o OZE) miał uzupełnić tzw. mały trójpak.
Wprawdzie w 2015 r. udało się uchwalić ustawę o OZE wraz z ulgami dla odbiorców przemysłowych oraz ustawę antysmogową i częściowo ustawę przesyłową, ale dosyć szybko okazało się że nowo uchwalona ustawa o OZE wymaga pilnej nowelizacji. Ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o systemie wsparcia, o kogeneracji czy zmiany w Kodeksie budowlanym, pomimo prowadzenia prac sejmowych, nie doczekały się uchwalenia.
Do niedawna wielu przedsiębiorców, dzięki korzystnemu systemowi zielonych certyfikatów, decydowało się głównie na sprzedaż wyprodukowanej energii operatorom. Nowa forma zakłada jednak tzw. odwrócony system aukcyjny, w którym inwestorzy OZE będą musieli zadeklarować kwotę, za którą w przyszłości wyprodukują określoną ilość energii elektrycznej. Zmiana w przepisach (na razie odroczona o pół roku) zmusi przedsiębiorców do składania deklaracji aż z 15-letnim wyprzedzeniem.
Gdyby utrzymano poprzedni system wsparcia, to dzięki pozyskanym na inwestycje w OZE dotacjom unijnym czy innej pomocy publicznej przedsiębiorcy byliby w stanie zaoferować znacznie niższą cenę energii niż konkurenci, wypaczając tym ceny aukcyjne. Zachowanie jednolitego poziomu konkurencyjności producentów i sprzedawców energii odnawialnej, opartego na efektywności wykorzystanego sprzętu i ba warunkach środowiskowych, wymagało ograniczenia dotacji na inwestycje w zakresie produkcji energii. Jednocześnie przedsiębiorcy, zamierzający uzyskać dotacje na inwestycje we własną efektywność energetyczną, musieli liczyć się ze znacznie liczniejszą i silniejszą konkurencją, gdyż dotychczasowe działania miały charakter ogólny i dotyczyły wszystkich inwestycji w OZE. Nowe zasady programów unijnych wprowadziły ułatwienie w tym obszarze. Jest to ukłon w kierunku inwestorów, których głównym celem nie jest działalność w zakresie pozyskiwania energii i zarabiania na jej sprzedaży, lecz podniesienie efektywności energetycznej już istniejącego podmiotu i częściowe lub całkowite uniezależnienie się od zewnętrznego wytwórcy energii.
Podstawowym założeniem większości inwestycji w OZE jest szeroko rozumiana efektywność energetyczna budynków oraz procesów. Instalacje zastępujące prąd z sieci zieloną energią będą traktowane priorytetowo. Ilość wykorzystanej energii odnawialnej będzie więc jednym z kryteriów decydujących o pozyskaniu dofinansowania.
Montaż OZE na użytek własny będzie uznawany za działanie podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa, co wcześniej nie było tak definiowane. Ważnym elementem aplikacji stanie się zadeklarowanie gotowości do realizacji inwestycji w ujęciu administracyjnym i prawnym. Oznacza to konieczność posiadania w dniu rozpoczęcia naboru wniosków dokumentów poświadczających własność (lub dysponowanie) gruntów, uzyskanie warunków przyłączeniowych, środowiskowych i zabudowy, a także pozwolenia na budowę lub – jeśli jest wymagana – promesy koncesji na sprzedaż energii.