Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. jest to dotacja (refundacja części poniesionych kosztów) dla producentów, przetwórców min. mleka i jego przetworów posiadających unijne lub krajowe systemy jakości:
SYSTEMY UNIJNE:
 • ChNP - chronione nazwy pochodzenia
 • ChOG – chronione oznaczenia geograficzne
 • GTS – gwarantowana tradycyjna specjalność
a także dla systemu ochrony nazw pochodzenia i  oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz ROLNICTWO EKOLOGICZNE.
 SYSTEMY KRAJOWE:
 • IP - Integrowana produkcja
 • JT  -  Jakość i Tradycja
 • QMP
 • PQS
 • QAFP
  • tuszki, elementy i mięso z kurczaka i młodej polskiej gęsi owsianej
  • kulinarne mięso wieprzowe
  • wędliny
Planowany nabór - listopad 2019

Maksymalna kwota dotacji (70%) dotyczy wielkości do 2,5 mln złotych netto kosztów kwalifikowanych.
Podmioty spółdzielcze mogą realizować kampanię reklamowa samodzielnie a inne podmioty muszą tworzyć grupy producentów (NIE Grupy Producenckie) poprzez czasowe konsorcja czy inne cywilno-prawne formy prawne.
W tym działaniu NIE MA ograniczenia co do wielkości podmiotu który może skorzystać z dotacji.
Przetwórcy korzystający z działania 3.2 mogą przeprowadzić kampanię reklamowa maksymalnie w ośmiu etapach, przez dwa lata.  Istotne jest aby kampania prowadzona była na różnych poziomach, kilku kanałach przekazu (max.10) w takich obszarach jak:
 • Telewizja
 • Radio,
 • Internet,
 • Prasa,
 • Marketing bezpośredni,
 • oUdział w targach krajowych i zagranicznych (UE)
 • Pokazy,
 • Degustacje,
 • Publikacje
 • Inne formy
Obsługę wniosków pod względem formalnym i merytorycznym prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (do września 2017 r. Agencja Rynku Rolnego), a płatnikiem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

http://funduszepomocowe.pl/prow-3-2-nasze-realizacje