Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
W ramach nowej perspektywy finansowej w której obserwujemy radykalną zmianę logiki pozyskiwania dotacji unijnych dla mleczarstwa owocuje już pierwszymi, innymi niż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 możliwościami, np. Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
DLA  KOGO  DOTACJA ?
Dotacja dotyczy przedsiębiorstw spełniających łącznie co najmniej 7 warunków;
  1. Przedsiębiorstwo należy do kategorii Małych/Średnich (do 250 osób zatrudnionych i suma bilansowa o równowartości do 50/43 mln URO), z uwzględnieniem zalecenia Komisji Europejskiej nr 2003/361/WE o jednostkach niezależnych, partnerskich i związanych.
  2. Przedsiębiorstwo działa nie mniej niż jeden rok obrachunkowy.
  3. Znajduje się w dobrej (wskaźnikowo) kondycji finansowej.
  4. Zatrudnia nie mniej niż 5 pracowników – we wszystkich formach zatrudnienia.
  5. Osiąga przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś. PLN rocznie (wartości średnioroczne liczone dla ostatnich 3 lat)
  6. Działa na ternie Polski Wschodniej tj. województw;
- Lubelskiego
- Podkarpackiego
- Podlaskiego
- Świętokrzyskiego
- Warmińsko-Mazurskiego
7.    Wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw.
Gospodarka żywnościowa (w tym mleczarstwo) zostało wpisane jako inteligentna specjalizacja w województwach;
- Lubelskim (biogospodarka)
           - Podlaskie (biogospodarka)
- Świętokrzyskie (zdrowa żywność)
- Warmińsko-Mazurskie (żywność wysokiej jakości)
Jedynie województwo Podkarpackie bezpośrednio nie wpisało zagadnień rolnictwa i przetwórstwa spożywczego do swoich lokalnych priorytetów (wysoka jakość życia) – za to znalazły się; lotnictwo i kosmonautyka, teleinformatyka, informatyka czy telekomunikacja.

PRZEDMIOT DOTACJI - definicje

Przedmiotem dotacji jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej czego następstwem będzie wdrożenie tej strategii. Jeśli w wyniku tych działań powstanie innowacja produktowa dotacja dotyczyć będzie nie tylko wykonanie audytu i opracowanie strategii ale także wydatków związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych (np. pakowaczka).

Oto jak ustawodawca definiuje poszczególne pojęcia.

AUDYT WZORNICZY;
Analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb
wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza.
Audyt obejmuje m.in.:
•    analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej,
•    modelu biznesowego,
•    technologii,
•    struktury organizacyjnej,
•    procesów komunikacji,
•    strategii marketingowej,
•    zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji
•    określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych,
•    analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
•    analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

STRATEGIA WZORNICZA;
Raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
a)    ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
b)    ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
c)    określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta;
d)    ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
e)    zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
f)    rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy;

INNOWACJA (definicja OECD)
– wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi) procesu, marketingu lub organizacji.
INNOWACJA PRODUKTOWA
– wprowadzenie przez przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

PROCEDURA I WYSOKOŚĆ DOTACJI

Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję” jest obsługiwane centralnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest dwuetapowa;
ETAP – I obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej; (nabór od 20 października 2015 r.)
ETAP II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji; (nabór w roku 2016).
1.    Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w szczególności w zakresie:
o    sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,
o    określenia warunków udziału w postępowaniu,
o    sposobu opisu przedmiotu zamówienia,
o    określenia kryteriów oceny ofert
o    terminu ich składania.
2.    Poprawność procedury wyboru wykonawcy audytu oraz jego potencjał i zasoby podlegają ocenie zgodnie z kryteriami obowiązującymi dla Etapu I działania 1,4 PO PW.
3.    Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musi zawrzeć umowę warunkową z wykonawcą.
4.    Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
5.    Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną.
6.    Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.
Wysokość dotacji dla pierwszego etapu (audyt i strategia wzornicza) to 85 %, ale nie więcej niż 100 tys. PLN (de minimis).
Wysokość dotacji dla II etapu (wdrożenie strategii) to 70 %, ale nie więcej niż 3 mln PLN (nie sumuje się z innymi limitami np. z PROW) – w tym zakup np. maszyn i urządzeń pakujących czy projektów lub licencji.
Jak widać jest to bardzo ciekawa możliwość zdobycia niemałych, dodatkowych funduszy na ujednolicenie szaty graficznej, opracowanie nowych opakowań dla istniejących produktów, wprowadzenie całkowicie nowego asortymentu czy znaczne unowocześnienie potencjału maszyn pakujących dla co najmniej kilkunastu zakładów mleczarskich ze ściany wschodniej.

Wiesław Wasilewski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.