Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
nabór 1 do 30 czerwca

kto beneficjentem?
 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
 • osoba prawna  (w tym spółdzielnie, uznane grupy producentów rolnych, związki tych organizacji, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, uznana organizacja producentów, inne)
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
 • podmioty które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatne
ma nadany numer identyfikacyjny ARiMR

jakie rodzaje przedsięwzięć?
przechowywanie, magazynowanie, pakowanie, przeładunek, przygotowanie do sprzedaży, wprowadzanie do obrotu lub kontroli labolatoryjnej
produktów rolnych
artykułów spożywczych - tylko na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych (partnerstwo publiczno-prywatne)

kwota pomocy:
15 mln zł na jednego przedsiębiorcę
minimalna wysokość wsparcia 250 tys. zł

Koszty kwalifikowane możliwe do refundacji od 1 lutego 2020 r.

dla kogo?
przedsiębiorstwa DUŻE, ŚREDNIE, MAŁE, MIKRO

maksymalna kwota dofinansowania - 50% - WEDŁUG MAPY POMOCY

Duże przedsiębiorstwa w podziale na region mazowiecki stołeczny, woj. wielkopolskie, dolnośląskie

oraz duże działające na obszarze - województw: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, obszar mazowiecki metropolitalny
MAPA POMOCY:
I. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:
1)  25% - na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
2)  35% - na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.
II. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:
1)  50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
2)  40% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
3)  30% - na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
4)  25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5;
5)  na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
a) 20% - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
b) 15% - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
Wyłączona Warszawa i obwarzanek warszawski poza gminami z pkt. 1) i 2). 
W przypadku MIKRO i MAŁYCH pomoc podwyższa się o 20 punktów procentowych, w przypadku  ŚREDNICH o 10 punktów procentowych, jednak NIE WIĘCEJ NIŻ 50 % kosztów kwalifikowanych


NA CO?
przechowywanie, magazynowanie, pakowanie, przeładunek, przygotowanie do sprzedaży, wprowadzanie do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówóstwa lub akwakultury
artykułów spożywczych - tylko na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych (partnerstwo publiczno-prywatne)

 • Budowa, w tym rozbudowa i nadbudowa, przebudowa lub remont:
 1. budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowywania do sprzedaży, wprowadzenie do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków rolnych - artykułów rolno-spożywczych
 2. obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością - miejsca do składowania odpadów, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, systemy fotowoltaiczne, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowanie czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym wpływie na środowisko.
 • Zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń
 • Zakup nowych środków transportu wykorzystanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu (niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych)
 • zakupu i instalacji na terenie nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • zakup lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, praw autorskich i znaków towarowych oraz aparatury pomiarowej i wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością
 • ogólne w tym Biznes Planu, dokumentacji technicznej etc.


KODY PKD OBJĘTE DOFINANSOWANIEM
1. 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
2. 46.22.Z -Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
3. 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4. 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
5. 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
6. 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj olejów i tłuszczów jadalnych
7. 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowych-warzywnych
8. 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
9. 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw
10. 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
11. 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołóstwa i akwakultury
12. 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C - Przeładunek towarów - dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultura
13. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
14. 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem - dotyczy produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

PUNKTACJA:
 
1. Realizacja przedsięwzięcia związana jest z rolnictwem ekologicznym (zgodnie z danymi GIJHARS) - 0/7 pkt
2. Nowi ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach działanie 1. KPO (Wsparcie MŚP w zakresie przetwarzania) - 0/5 pkt
3. Współpraca w realizacji przedsięwzięcia (spółdzielnie, spółdzielnie rolników, RSP, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów rybołówstwa lub akwakultury - 0/5 pkt
4. Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (lista na stronie Agencji)  - 0/3 pkt
5. Przedsięwzięcie jest realizowane w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) - (lista na stronie Agencji) - 0/2
6. Wykorzystanie TIK (wykoryszatnie technologii informacyjno-komunikacyjnych - w ramach zestawienia zadań - 0/2
łącznie 24 pkt


forma składania:
papierowa lub na elektroniczna na skrzynkę podawczą ARiMR (ePUAP) - do Oddziału Regionalnego ze względu na realizację operacji -