Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Pierwszy nabór - 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022.

Obecnie trwa etap rozpatrywania wniosków, oraz zawierania umów.

Kto może ubiegać się o wsparcie?:
  • osoba fizyczna (pełnoletność)
  • osoba prawna
  • przedsiębiorstwo nie mająca osobowości prawnej (np spółka jawna)

Na co idzie wsparcie?

  • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa - nisko lub zeroemisyjnych
  • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
    • budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
    • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Ile czasu na realizację?

18 miesięcy od dnia zawarcia umowy - nie później niż do 31. grudnia 2025


Podmiot musi na dzień złożenia wniosku mieć nadany numer identyfikacyjny ARiMR.

Złożenie wniosku i cała procedura odbywa się za pośrednictwem konta ARiMR

Podmiot wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia.

Wyłączone rodzaje działalności:
11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowych
11.05.Z - Produkcja piwa
12.00.Z - Produkcja wyrobów tytoniowych

Kwota pomocy:
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
 3 mln zł - mikroprzedsiębiorstwo
10 mln zł - małe przedsiębiorstwo
15 mln zł - średnie przedsiębiorstwo

Minimalna wysokość wsparcia - 100 000 zł

Kwota dofinansowania:
produkty z załącznika nr 1 TFUE- 50%
produkty spoza załącznika, będące wynikiem przetwarzania produktów z załącznik nr 1 TFUE - do 50% (według mapy pomocy).

Pomoc nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wsparcia wynikającego z przepisów rozporządzenia wdrożeniowego, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.
I. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:
1)  25% - na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
2)  35% - na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.
II. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:
1)  50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
2)  40% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
3)  30% - na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
4)  25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5;
5)  na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
a) 20% - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
b) 15% - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.