Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

W rozmowach z kadrą kierowniczą branży mleczarskiej często pada argument typu: Jak byłaby należyta reklama czy promocja to sprzedaż naszych wyrobów byłaby zdecydowanie większa – niestety nie stać nas na tak wielkie wydatki. Częste podejmowanie przez mleczarzy takich tematów sprowokowało mnie do przeanalizowania możliwości pozyskania dotacji unijnych czy pomocy publicznej do tego typu przedsięwzięć i próby usystematyzowania takich możliwości.


a. FUNDUSZE PROMOCJI
Podstawą prawną funkcjonujących obecnie mechanizmów to Ustawa z 22.05.2009 r. (Dz.U. 2009 nr 97, poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. System opiera się na dziewięciu (mięsa wieprzowe, mięso wołowe, mięso końskie, mięso owcze, ziarno zbóż i przetwory zbożowe, owoce i warzywa, mięso drobiowe oraz ryby) oddzielnych tematycznych funduszach w tym wydzielony fundusz promocji mleka. Wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji może zostać przyznane:
a) ogólnokrajowym organizacjom zrzeszającym producentów rolnych lub
przetwórców produktów rolno-spożywczych, którzy produkują towary lub dokonują nimi obrotu, od których naliczane są wpłaty na poszczególne fundusze;
b) ogólnokrajowym organizacjom branżowym i międzybranżowym
zrzeszającym producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych innym niż organizacje wcześniej wymienione, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji.
Podmioty które dokonują obrotu wymienionymi surowcami są zobowiązane do naliczenia i pobrania od dostawcy (czyli od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1% wartości netto.
W przypadku Funduszu Promocji Mleka, wpłaty dokonywane są na zasadach iden¬tycznych jak poprzednio w Funduszu Promocji Mleczarstwa, tj. co kwartał podmioty skupujące – w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o organizacji rynku mle¬ka i przetworów mlecznych – na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Agencji, w której określana jest kwota należna na rzecz Funduszu.
W przypadku Funduszu Pro¬mocji Mleka wpłata wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Kwota należna ustalana jest na podstawie informacji o wielkości skupu mleka, przesyłanych przez podmioty skupujące do Agencji Rynku Rolnego.
Wokół funkcjonowania Funduszu Promocji Mleka narosło przez ostatnie lata wiele niezdrowych emocji, a zapowiedzi nowego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi idą w kierunku zmiany ustawy i poprawy tego mechanizmu.

Więcej: nowypm.pl