Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg
Niewiele jest możliwości zdobycia dofinasowania dla obszaru promocji i reklamy produktów spożywczych. Taka okazja i to jako nieliczna wydarzy się jeszcze w tym roku za sprawą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Wysokość dotacji wynosi aż 70%, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 2,5 mln PLN.
Nazwa działania sugeruje pośrednio że z dotacji mogą skorzystać tylko Grupy Producenckie, nic bardziej mylnego, ustawodawca pod tą nazwą rozumie grupy (zespoły) producentów które wspólnie prowadzą działania informacyjne i promocyjne. Wyjątkiem jest spółdzielczość (także mleczarska) która o środki może ubiegać się samodzielnie, pozostałe podmioty powinny tworzyć spółki celowe np. cywilne lub konsorcja (oparte na umowach cywilno-prawnych).

KRYTERIA DOSTĘPU
Dotacja przyznawana jest podmiotom (grupie) która:
a.    wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze
b.    posiada numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego – numer CRP
c.    posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów – numer ARiMR
d.    której członkowie (co najmniej 80%) wytwarzają produkty w systemie jakości wymienionej poniżej:
- Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
- Rolnictwo i Produkcja Ekologiczna
- Ochrona Oznaczeń Geograficznych napojów spirytusowych
- Oznaczenia Geograficzne sektora wina
- Pochodzenia i Oznaczenia Geograficzne wyrobów winiarskich
- Integrowana Produkcja Roślin
- standardy systemu:
o    „Jakość Tradycja” lub
o    „Quality Meat Program”, lub
o    „Pork Quality System”, lub
o    „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
o    „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
o    „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”

Jeżeli formą organizacyjną kampanii promocyjnej będzie KONSORCJUM umowa musi spełniać co najmniej następujące warunki:
a) określać sposób podziału zaplanowanych zadań odpowiednio między podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,
b) wyznaczać wspólnika podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum,(lidera konsorcjum) który jest:
– upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,
– odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,
c) miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą

Z programu mogą (co jest ewenementem w PROW) korzystać także przedsiębiorstwa z kategorii DUŻE tzn. zatrudniające średniorocznie powyżej 250 osób i sumie bilansowej powyżej 50 milionów EURO.
KOSZTY KWALIFIKOWANE I ZAKRES
Zgodnie z dokumentami Unii Europejskiej regulującymi ten obszar;
a. Grupy stanowią jednostki bez względu na formę prawną.
b. Kampania promocyjna powinna skupiać się na szczególnych cechach produktu typu: jakość, metody produkcji, wysokie normy itp..
c. W kampanii zezwala się na wskazanie pochodzenia produktu, ale jako drugorzędne znaczenie głównego przekazu.
d. Nie przyznaje się dotacji działaniom informacyjno-promocyjnym dotyczącym znaków komercyjnych.

Refundacji podlegają koszty poniesione najwyżej w 8 etapach (płatności częściowe), ale nie dłużej niż w przeciągu 2 lat od momentu podpisania stosownej umowy z Agencją Rynku Rolnego.
Koszty kwalifikowane to:
1.    Reklama w mediach – projekt, przygotowanie, realizacja
2.    Promocja w punktach sprzedaży
3.    Przygotowanie stoisk
4.    Przygotowanie materiałów reklamowych udział w pokazach, wystawach lub targach krajowych
5.    Organizacja szkoleń lub konferencjach
6.    Przygotowanie i administrowanie stroną internetową, najem powierzchni reklamowych, publikacje broszur, ulotek plakatów zaproszeń lub innych materiałów reklamowych
7.    Wynagrodzenia dostawców towarów lub usług najem środków trwałych albo amortyzacji
8.    Koszty podróży samochodem, samolotem, koleją z zakwaterowaniem i wyżywieniem (według stawek)
9.    Wytworzenia bezpośrednio produktów przeznaczonych do degustacji (ceny bez marży)
10.    Tłumaczenia
11.    Podatku Vat – jeśli nie ma możliwości jego odliczenia (niektóre gospodarstwa rolne)
Refundacji podlegają TYLKO koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa z Agencją.

PRZEBIEG KAMPANII
Wszystkie wnioski podlegać będą ocenie punktowej według następujących kryteriów:
    Ilość kanałów przekazu – max. 5 pkt.
1.    telewizja
2.    radio
3.    internet
4.    prasa
5.    marketing bezpośredni
6.    udział w targach
7.    pokazy
8.    degustacje
9.    publikacje
10.    Inne formy
W przypadku uzyskania równej ilości punktów liczyć się będzie większa ilość zastosowanych form przekazu
    Zasięg terytorialny:
1.    jedno województwo - 1 pkt,
2.    co najmniej dwa województwa - 3 pkt,
3.    zasięg UE – 5 pkt..
    Brak dotacji w poprzednim PROW („Działania informacyjne i promocyjne”) – 3 pkt.
    Podmiot składa się wyłącznie (min. 80%) z producentów rolnych działających w systemie jakości 3 pkt.
Minimalna ilość punktów jaką można uzyskać aby być poddany procedurze oceny merytorycznej to 5 pkt, na maksymalne 16 pkt. do zdobycia.
Przewidywany budżet pierwszego i chyba ostatniego naboru wniosków zgodnie z aktualnymi zmianami w PROW (Rozporządzenie MRiRW zmieniające alokację środków pomiędzy działaniami) dla województwa mazowieckiego wynosi 2,3 mln EURO, a dla pozostałych województw 12,7 mln EURO.
Ocenia się że kwota ta powinna zaspokoić zapotrzebowanie środków na ok. 50-60 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w skali kraju.
W Działaniu 3.2 obowiązuje (podobnie jak od niedawna w całym PROW) konkurencyjny tryb wyboru poszczególnych wykonawców zadań o jednorazowej wartości powyżej 20 tys. PLN.
Oznacza to w praktyce przeprowadzenie nawet dla podmiotów prywatnych czy spółdzielczych “para przetargu” z zachowaniem wszystkich cech zamówienia publicznego.
Oznacza to:
- zebranie co najmniej trzech porównywalnych ofert kierunkowych na podstawie zapytań
 ofertowych i protokołu wyboru
- stworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- ogłoszenie „wagi argumentu” czyli zastosowanych kryteriów wyboru np.
•    Cena - 60%,
•    Ilość przeprowadzonych kampanii promocyjnych w mleczarstwie (na podstawie posiadanych referencji) – 30%
•    Termin wykonania przygotowania i przeprowadzenia kampanii - 10%
- upublicznienie ogłoszenia w formie elektronicznej na oficjalnych stronach zamawiającego i
 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez 7 lub 14 dni
- wybór najkorzystniejszej oferty według wcześniej ustalonych obiektywnych wag argumentu
- upublicznienie wyników postępowania wraz ze sporządzonym protokołem.
- podpisanie umowy przedwstępnej.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w marcowym numerze „Przeglądu Mleczarskiego” w artykule „Pamiętajmy o przetargach – Dotacje w praktyce”

Wymogiem jest także do celów prawidłowego rozliczenia dotacji prowadzenie
oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego,

Należy także zwrócić uwagę na brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy członkami spółki cywilnej czy KONSORCJUM, Oferentem a Zamawiającym, w tym celu należy zebrać stosowne oświadczenia uczestników postępowania.

KORZYŚCI DLA ROLNIKÓW (3.1)
Rolnicy uczestniczący w systemach jakości wymienionych przez ustawodawcę mogą także skorzystać z dotacji w ramach Działania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:
1.    Wnioskodawca prowadzi produkcję roślinną na powierzchni:
a) do 5 ha użytków rolnych – 3 punkty,
b) powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych – 4 punkty,
c) powyżej 10 ha użytków rolnych – 2 punkty;
2.    Wnioskodawca jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku
a) jednego gatunku – 2 punkty,
b) dwóch gatunków – 3 punkty,
c) minimum trzech gatunków – 4 punkty;
3.    jeżeli dobrowolne ubezpieczenie obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt – przyznaje się 3 punkty;
4.    jeżeli wnioskodawca jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych – przyznaje się 3 punkty.
Dotacja wypłacana jest w formie rocznych płatności obejmujących okresy trzech kolejnych dwunastu miesięcy liczonych od dnia objęcia systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną przez Ministra Rolnictwa do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności.
Wysokość pomocy ustala się jako całkowita refundacja poniesionych kosztów na:
1) kontroli, badań i analiz wykonanych w związku z kontrolą, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą
2) składki na rzecz grupy producentów, działającej w jednej z form
 organizacyjnych:
o    Stowarzyszenie
o    Kółko rolnicze
o    Spółdzielnia
o    Grupa Producentów Rolnych
o    Wstępnie uznana Grupa Producentów O-W
o    Izba Gospodarcza
 3) zakupu specjalistycznych publikacji, związanych z prowadzeniem
 produkcji w zakresie systemu jakości.
4) zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych – w przypadku
 odpowiedniego krajowego systemu jakości,
Refundacji podlegają min. poniesione koszty w wysokości nieprzekraczającej:
A. 3000 zł – w przypadku unijnego systemu jakości PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ,:
a) pkt 2 (składki) – nie może przekroczyć 1500 zł,
b) pkt 3 (publikacje) – nie może przekroczyć 250 zł;
B. 1470 zł – w przypadku systemu „JAKOŚĆ i TRADYCJA”
a) pkt 2 (składki) – nie może przekroczyć 1500 zł,
b) pkt 3 (publikacji) – nie może przekroczyć 250 zł;
C. Łączna wysokość pomocy przyznanej rolnikowi ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż 2000 euro.
Nabór wniosków od rolników potrwa do końca 2016 roku. Poprzedni przeprowadzony na początku tego roku cieszył się sporym zainteresowaniem.
Przykładowy dostawca mleka ekologicznego lub surowca używanego do wyrobów objętych systemem „Jakość i Tradycja” oprócz kampanii promocyjnej jego spółdzielni czy przetwórni (co powinno przełożyć się na lepsze spieniężenie produkcji oraz mieć odbicie w płaconej cenie za mleko surowe) będzie mógł otrzymać w zależności od rodzaju systemu dodatkowe środki do należytego prowadzenia produkcji.
Opisywane Działania PROW (3.2 i 3.1) są jednym z niewielu przykładów kiedy otrzymywane liczne (często kosztowne) nagrody, puchary czy dyplomy mogą się przełożyć na konkretne środki pomocowe zarówno dla przetwórców mleka jak i rolników.

 Wiesław Wasilewski
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.