Aktualności
Open Panel

PROW 4.2 Przetwórstwo - Nasze Realizacje

PROW 3.2 Reklama i Promocja - Nasze Realizacje

images/banners/dotacje/europe1.jpg

Pomimo czasowej dekoniunktury w produkcji, przetwórstwie i handlu hurtowym mleka obserwujemy nadal niemalejące zainteresowanie inwestycjami z udziałem pomocy publicznej. Możliwości pozyskania dotacji z różnych programów unijnych które dopuszcza nowa perspektywa finansowa powoduje sytuację w której polskie mleczarstwo może wybierać pomiędzy różnymi możliwościami wsparcia, niekoniecznie istniejącymi tylko w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spróbujmy przybliżyć kilka najciekawszych.
DUŻE MLECZARSTWO
Wśród niewielu możliwości dotacyjnych jakie obejmują duże firmy mleczarskie (powyżej 250 osób zatrudnienia i 50 mln EURO sumy bilansowej) na uwagę zasługują dwa działania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska:
a) Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – możliwość sfinansowania wszelkich działań optymalizujących zużycie i tworzenia nowoczesnych (np. OZE) źródeł energii łącznie z wymianą całych linii technologicznych. Działanie charakteryzuje się min. wysokim limitem pomocy wynoszącym aż 15 mln PLN i zastosowaniem (wbrew wcześniejszych zapowiedziom) mieszanego systemu wsparcia – kredyt preferencyjny z możliwością umorzenia. TERMIN naboru wniosków – do końca sierpnia 2016 r.
b) Działanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – możliwość częściowego sfinansowania z dotacją budowy nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji (także z gazu ziemnego) w jednostkach o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW. Wysokość dotacji uzależniona jest od miejsca położenia inwestycji (od 25 do 50 % kosztów kwalifikowanych. Pula dotacji to 300 mln PLN. TERMIN naboru wniosków – do końca września 2016 r.
Niestety do dzisiaj (koniec lipca) brak jest pisemnej interpretacji o możliwości korzystania z tych dotacji przez spółdzielnie mleczarskie prowadzące działalność gospodarczą (kod 160) – ustawodawca w stosownych Rozporządzeniach Ministra Energii nie wyklucza tych podmiotów lecz w regulaminie konkursów ogłoszonych przez NFOŚiGW brak jest tego kodu (?!).

PROW
Inaczej niż w poprzednich latach obecny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje TYLKO małym i średnim firmom przetwórczym oraz rolnikom rozpoczynającym działalność przetwórczą (nowość !!!) możliwość skorzystania z dotacji, ale są w nim także i inne mniej znane działania:
a. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (np. przetwórstwo przez producentów mleka) – nabór TYLKO dla rolników (płatników KRUS), dotacja do 300 tyś. PLN. Większość zasad jakie ma spełniać planowana inwestycja jest bardzo podobna do tzw. dużego przetwórstwa ale w mikro skali.
TERMIN naboru wniosków – wrzesień 2016 r.
b. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – podmioty prawne (także nowo stworzone) zajmujące się przetwórstwem i handlu hurtowym. Nowe zasady podwyższają przede wszystkim (decyzja Komitetu Sterującego) wysokość limitu pomocy dla jednego podmiotu z 3 do 10 mln PLN. Przywrócone zostają min. także poprzednie zasady dwukrotnej możliwości składania uzupełnień oraz możliwość składania wniosków na budowę nowych zakładów dla wybranych PKD. Podobnie jak w naborze z grudnia 2015 roku przewiduje się przeprowadzenie naboru w trybie konkursowym – punktacja.
TERMIN naboru wniosków – I kwartał 2017 r.
c. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – zmodyfikowana kontynuacja z poprzedniego PROW. Możliwość otrzymania dotacji dla przeprowadzenia akcji reklamowych i innych działań marketingowych (w tym TV) aż do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych przy limicie dla jednego podmiotu do 2,5 mln PLN. Działanie obsługuje Agencja Rynku Rolnego. Warunkiem wsparcia jest nie tylko uczestnictwo w jednym z kilku systemów jakości np. „Jakość i Tradycja”, ale także utworzenie grupy (np. konsorcjum) z innym podmiotem uczestniczącym w systemie jakości. Z obowiązku tego wyłączone zostały wstępnie spółdzielnie (w tym mleczarskie), ale pod warunkiem uczestniczenia w systemie jakości co najmniej 90% dostawców (?!). Czekamy na ostateczną wersję Rozporządzenia.
 TERMIN naboru wniosków – wrzesień 2016 r.
d. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" – premia dla rolników. Drugi nabór wniosków dla producentów rolnych uczestniczących w systemach jakości. Np. rolnik który produkuje mleko z którego produkowane są wyroby oznaczone jednym z systemów jakości (np. Jakość i Tradycja) może otrzymać taką premię. Wysokość pomocy to równowartość 2 tyś. EURO rocznie, wypłacane przez 3 lata, podzielona na poszczególne systemy i formy. Działanie ma formę premii (100%) refundacji poniesionych kosztów związanych z przystąpieniem do systemu poprzez koszty dodatkowych kontroli, szkoleń, składek czy publikacji. Działanie obsługuje Agencja Rynku Rolnego
TERMIN naboru wniosków – listopad 2016 i II kwartał 2017 r.
e. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – po dłuższej przerwie oczekiwane, będące kontynuacją poprzedniego PROW działanie dające możliwość wsparcia rolników - producentów rolnych zrzeszających się w spółdzielnie rolnicze czy spółki kapitałowe. Powiększona dwukrotnie wielkość wsparcia wynosząca w kolejnych latach: 10, 8, 6, 5, 4 % (ale nie więcej niż 100 tyś. EURO rocznie) wartości wyprodukowanego i sprzedanego przez Grupę mleka oraz zmienione zasady działania powodują dosyć duże zainteresowanie taką formą zorganizowania się rolników i niektórych spółdzielni. Grupy Producenckie od niedawna obsługuje Agencja Rynku Rolnego (płatność tradycyjnie realizuje ARiMR), a nie jak poprzednio Urzędy Marszałkowskie.
TERMIN naboru wniosków – wrzesień 2016 r.
f. „Współpraca” EPI– ciekawe, nowe działanie polegające na wspólnym (producenci rolni, przetwórcy, nauka itd.) stworzeniu, opracowaniu i drożeniu jej produkcji nowej technologii czy sposobu wytwarzania produktu spożywczego powstałego z surowców rolnych. Rozporządzenie określa także limity poszczególnych kosztów a. organizacyjne (do 20%) badawcze (do 30%) czy wdrożenia (20%). Wysoki limit pomocy (10 + 2 mln PLN), wysoki poziom dotacji (90% badania wdrożeniowe, 50% samo wdrożenie) zachęca do udziału. Ocena projektów prowadzona będzie w systemie konkursowym (punktowym). Działanie obsługuje Agencja Rynku Rolnego.
TERMIN naboru wniosków – I kwartał 2017 r.
Pomimo zapowiedzi nowego kierownictwa ARiMR o przyspieszeniu terminów wydatkowania środków pomocowych dla rolnictwa jak widać po zaktualizowanym niedawno „Harmonogramie naborów” praktycznie w większości działań nastąpiło kilku miesięczne opóźnienie.

TYLKO MAŁE i ŚREDNIE
a) WZÓR NA KONKURENCJĘ – Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.4. Podstawowe założenia:
 MŚP (niezależne, partnerskie i związane)
 Minimalnie jeden rok obrachunkowy i obroty 0,6 mln PLN/rok
 Działalność odbywa się na terenie Polski Wschodniej (5 woj.)
 Dobra (wskaźnikowo) kondycja finansowa
 Zatrudnienie nie mniejsze niż 5 pracowników (DRA/ZUS) – wszystkie formy
 Nabór konkursowy, dwuetapowy
 Obsługa – PARP
 Dotacja NIE SUMUJE się z innymi programami np. PROW
 I ETAP (audyt i strategia wzornicza) – dotacja 85 % k.k., ale nie więcej niż 100 tys. PLN (de minimis)
 II ETAP (wdrożenie strategii) dotacja 70 % k.k.,
 LIMIT dotacji dla jednego podmiotu do 3 mln PLN
 Koszty kwalifikowane; usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).
 NOWY (2) nabór; sierpień/wrzesień 2016 r. – I etap

b) KREDYT NA INNOWACJE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 3.2.2. Podstawowe założenia:
 I KONKURS (zakończony w styczniu 2016 r.) złożono prawie 500 wniosków na wartość 1,7 mld PLN przy limicie 0,5 mld PLN.
 TYLKO firmy z kategorii MŚP – wnioski w wersji elektronicznej i papierowej, po uzyskaniu promesy kredytowej poprzez 17 banków
 NOWA TECHNOLOGIA; prawo własności przemysłowej, wyników badań przemysłowej, wyniki prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 TECHNOLOGIA umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce
 Kredyt nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została JUŻ wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
 NIEOBOWIĄZKOWA opinia o nowej technologii, ale lepiej wesprzeć wniosek … (np. prof.)
 Dopuszcza się zakup maszyn używanych oraz nieruchomości (do 10% k.k.)
 Wysokość DOTACJI wg. REGIONALNEJ MAPY POMOCY
 Maksymalna WYSOKOŚĆ premii technologicznej do 6 mln PLN (poprzednio 4 mln.)
 NASTĘPNY NABÓR – wrzesień 2016 r.

c) GO TO BRAND ”Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Marka Polskiej Gospodarki. Podstawowe założenia działania
 Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ Działanie 3.3.3
 wsparcie uczestnictwa MŚP w branżowych i ogólnych programach promocji
 wynajm, budowa i obsługa stoiska, delegacje, zakwaterowania, transport, ubezpieczenia, opłaty, wpisy, udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 UPROSZCZONA forma rozliczeń; zaliczki i zestawienie kosztów
 Max. kwota k.k. – 1 mln PLN
 DOTACJA; do 50%
 Ministerstwo Rozwoju wybrało rynki perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej trzy lata prowadzone będą wzmożone działania promujące polską gospodarkę: Algieria, Indie, Iran, Meksyk oraz Wietnam
 Nabór wniosków prowadzi PARP
 Budżet: 100 mln PLN,
 PIERWSZY NABÓR do 5 sierpnia 2016 r.

INNE RODZAJE WSPARCIA
a) KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR na rok 2016:
Obecnie branża mleczarska może skorzystać z linii kredytowych:
o RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
o Z - kredyty na zakup użytków rolnych;
o PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb oraz na zakup akcji lub udziałów.

Możliwy jest zakup nieruchomości (do 10% k.k.) oraz maszyn nowych i używanych (pod pewnymi rygorami)
Oprocentowanie realne; kredytów preferencyjnych kształtuje się na poziomie: (1,80% + marża banku) ca ~ 3,53%.
Nabór ciągły do wyczerpania przydzielonych limitów
b) COSME (Plan Junckera) - Zabezpieczenie (gwarancja) spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
 TYLKO dla inwestycji w innowacje produktowe, procesowe itp..
 Oprocentowanie 1% w skali roku i max. kwota kredytu – 600 tyś. PLN
 Zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu, tylko nowe kredyty
 Max. 27 m. dla kredytu obrotowego lub 99 m. dla kredytu inwest.
 Brak konieczności zastawiania własnego majątku
 Alternatywa po wyczerpaniu limitu pomocy de minimis
 Dystrybucja przez 11 banków i nieskomplikowane formalności
 GWARANCJE dla ok. 10 tys. firm – skorzystało już kilkadziesiąt z branży spożywczej w tym mleczarstwo
Nabór ciągły do wyczerpania przydzielonych limitów

c) SMEG (Horyzont 2020) - preferencyjne kredyty w wysokości od 120 tys. do 5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw, z obniżką marży kredytowej o 2 pkt procentowe. Warunkiem skorzystania z finansowania jest spełnienie przynajmniej jednego z tzw. umownych kryteriów innowacyjności
Nabór ciągły do wyczerpania przydzielonych limitów

d) ULGA TECHNOLOGICZNA; „Plan Morawieckiego – KONSTYTUCJA DLA BIZNESU”. Możliwość zaliczenia 50/(30 dla dużych) % kosztów uzyskania przychodów w kwocie max. 4 mln PLN czy skrócenie ustawowego okresu amortyzacji z 36 do 12 miesięcy. Istnieje także możliwość stworzenia funduszu celowego (do 20%) na prowadzenie działalności lub wdrożeń innowacyjnych. Warunkiem uzyskania ulgi musi być wdrażanie (także zakup) rozwiązań innowacji procesowych, produktowych, technologicznych czy organizacyjnych także od firm mających status Centrum Badawczo – Rozwojowego.

e) ODSZKODOWANIE za nakłady poniesione na infrastrukturę (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, teletechniczną) po 1998 roku. Dotyczy przyłączy wykonanych na podstawie „Warunków przyłącza” popartej następnie umową, a koszty poniesione są na terenie własnym, na odcinku do pierwszego licznika. Wysokość odszkodowania egzekwowanego głównie na drodze procesowej dochodzi do wysokości poniesionych i udokumentowanych lub wyszacowanych nakładów (100%). Coraz więcej sporów kończy się ugodą pomiędzy inwestorem a operatorem.
 NABÓR ciągły – do prawdopodobnej zmiany przepisów.

Jak widać z przytoczonego, niepełnego zestawienia w najbliższych miesiącach branża mleczarska będzie miała wiele możliwości otrzymania pomocy publicznej (głównie unijnej). W momencie trwającego regresu w branży oraz wprowadzania nowych para podatków (drastycznie podwyższona opłata wodna, 1,5 % obowiązek zwiększenia efektywności energetyczne pod rygorem karyj, konieczność zagospodarowania osadów ściekowych itd.) należy starannie dobierać plany nowych inwestycji, ale może są to już jedne z ostatnich możliwości rozwoju firmy ze wsparciem dotacyjnym.

 Wiesław Wasilewski
 funduszepomocowe.wp.pl